Likvidace kalů z ČOV, komposty, substráty

Likvidace stabilizovaných kalů a písků z ČOV

 • využitím jako vstupní suroviny do průmyslových kompostů
 • využitím jako vstupní suroviny do rekultivačních substrátů
 • formou přímé aplikace na zemědělské půdy
 • odvodňování tekutých kalů z ČOV mobilní odstředivkou
 • odvoz kalů sklápěcími a kontejnerovými vozidly včetně přistavení kontejnerů

reference: zpracováno cca 700 000 tun kalů z ČOV

Společnost Setra se již od svého založení v roce 1990 zabývá nakládáním s odpady, zejména od roku 1993 vyhnilými stabilizovanými čistírenskými kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) a dalšími biodegradabilními odpady. Jde především o zbytkové odpady z dřevovýroby nebo parkovou zeleň atd.

K tomuto účelu vlastní naše společnost dostatečné technologické zázemí ( tj. 4 kusy mobilních překopávačů vč. nakladačů ) a dále pracoviště pro likvidaci odpadů a má potřebné znalosti a praktické zkušenosti s uvedenou problematikou. Níže uvedený způsob likvidace kalu je v souladu s právními předpisy České republiky, t.j.zák.č.185/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami, jakož i s předpisy EU, kdy procesem výroby průmyslového kompostu – organického hnojiva se stane z odpadu certifikovaný výrobek, což zjednodušuje aplikaci do půdy a kdy je zajištěna jeho hygienizace, tzn. zdravotní nezávadnost. 

Naše společnost je držitelem registrace průmyslového kompostu, organického hnojiva, vyrobeného z kalu ČOV. Tuto registraci, udělenou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, vlastníme již od roku 2000. Likvidaci čistírenského kalu provádíme úspěšně v různých oblastech naší republiky. Doposud jsme zpracovali cca 700.000 tun kalů z ČOV. 

Na základě povolení krajských úřadů pro katalogová čísla odpadů 190805, 020103, 020106, 020107, 020301, 030101, 030105, 030301, 030307, 030311, 191201, 200138, 150103, 200201, 020401, 020499, 190802, 190902, 200306, 170504, 200202 provozujeme tyto kompostárny v Středočeském kraji, Pardubickém kraji, v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji.

Likvidace kalů z ČOV, komposty, substráty

✆ 602 677 062, 723 885 150,  602 756 093,  
602 566 116, 602 784 479
✆ 543 256 892
✉ setra@setra-cr.eu

Přímá aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu

 • úprava kalů před aplikací
 • vytipování vhodných pozemků odběratele
 • zpracování programu použití kalů na zemědělskou půdu
 • stanovení aplikačních dávek a doby aplikace
 • dovoz na místo určení
 • zajištění techniky pro aplikaci (rozmetadla, nakladač)
 • poradenská a metodická činnost

Výroba kompostů

Průmyslový kompost (organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny)

 • zpracování průmyslových kompostů ve smyslu ČSN 46 5735
  • vlhkost 40 – 65%; spalitelné látky min. 25%; celkový dusík N min. 0,6%; pH 6-8,5; poměr C : N max. 30, nerozložitelné přímesi max. 2%
  • dodržení maximálního obsahu rizikových prvků: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn
 • registrace kompostů ÚKZÚZ
 • použití vhodné techniky a strojního vybavení při výrobě, zpracování a expedici
 • využití v zemědělství – kvalitní přísun aktivního humusu, mikroorganismů a základních živin (NPK) do půdy

Výroba rekultivačních substrátů

Rekultivační substrát (pomocná látka – homogelizovaná směs průmyslového kompostu a zeminy)

 • dodržení technologie výroby
 • registrace substrátů ÚKZÚZ
 • při výrobě možné využití širšího druhu odpadů kategorie O
 • využití k biologické rekultivaci půd narušených lidskou činností
 • využití na ostatních plochách, při zakládání zeleně a v okrasném zahradnictví

Odvodňování kalů

Středisko odvodňování čistírenských kalů zajišťuje pomocí mobilní odstředivky kalů jejich odvodnění kdekoliv v naší republice a taktéž v zahraničí.

Odvodňování kalů

✆ 602 421 505
✉ komposty.bm3@setra-cr.eu

 • Účinné řešení pro snižování objemu a zahušťování odpadních kalů.
 • Zpracujeme veškeré druhy kalů pocházející z přirozené sedimentace, druhotného biologického spracování nebo pokročilého chemického zpracování (komunální kaly z ČOV, průmyslový odpad, odpad z úpraven vody).
 • Odvodňování provádíme mobilní odstředivkou kalů typu HUMBOLD Wedag AG typ S 3.01, která je umístěna na skříňovém návěsu o délce 12,5m a celkové hmotnosti 17t.
 • Pro provoz odstředivky je zapotřebí: příkon 48kW, jištění 80A, min. tlak vody 0,3MPa, min. množství vody 1,5m3/h.
 • Optimální dosah sušiny neodvodněného kalu na vstupu do 4%, po odvodnění vzniká kal o obsahu sušiny cca 20%.
 • Společně s odvodňováním zajišťujeme i likvidaci odvodněného kalu.
 • Mobilita po celé ČR i SR.